sea-of-ether:

Akina Nakamori - Slow Motion (スローモーション)